Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Wyprawka Szkolna 2019

Pomoc Materialna

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW ZSD Z DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM
"Wyprawka szkolna 2019"


Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” (nr 60/2019) oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 532/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. programem mogą być objęci uczniowie:
1) słabowidzący,
2) słabosłyszący,
3) niesłyszący,
4) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
5) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
6) z niepełnosprawnością intelektualną,
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów wyżej wymienionych wynosić będzie:
- 390 zł dla ucznia szkoły ,
- 445 zł dla ucznia technikum,
udzielane będzie na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.

Wnioski należy składać do dyrektora Zespołu Szkół Drzewnych, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 6 września 2019 r.
Druki wniosków można pobrać u pedagoga szkolnego oraz tutaj.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego