Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Comenius

O Szkole > > Przedsięwzięcia ZSD >

WsteczPlayDalej

Zakończyliśmy trzeci, ostatni rok realizacji projektu Comeniusa w naszej szkole!

Od 13 do 17 maja 2009r. trwała ostatnia wizyta robocza w ramach realizowanego w latach 2006 - 2008 projektu Comeniusa. Uczestniczyli w niej nauczyciele: Agnieszka Skupin-Cywińska, Justyna Kaczmarek, Jacek Stanny i Robert Kiełkowski i uczniowie: Aleksandra Pierowska, Bartek Andrzejewski, Radek Gruszka i Artur Kempiński


Comenius to unijny program propagujący współpracę pomiędzy różnymi placówkami oświatowymi z różnych krajów Unii Europejskiej (ale nie tylko). Celem programu jest poprawa jakości edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez umocnienie współpracy europejskiej. Program zapoznaje uczniów, niezależnie od wieku i pochodzenia społecznego, z wymiarem europejskim studiowanych przedmiotów. Zwiększa możliwości zdobywania własnych poglądów na temat innych państw europejskich. W rezultacie rozwija poczucie tożsamości europejskiej i zdolność do kształtowania i przystosowywania się do zmian gospodarczych i społecznych zachodzących we wspólnej Europie.

COMENIUS stanowi wyzwanie dla tysięcy szkół w Europie i kilkudziesięciu milionów uczniów tych szkół. Pomaga uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej - społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.


Comenius "Wspomnienia i doświadczenia codziennego życia w czasie II wojny światowej"

2005 - 2008


Jest to już drugi program Comeniusa realizowany przez Zespół Szkół Drzewnych w Bydgoszczy.

Tym razem skupiliśmy się nad międzynarodową współpracą szkół poszerzającą stan wiedzy naszych uczniów i środowiska lokalnego o warunkach życia codziennego w czasie ostatniej wojny światowej.
W ramach projektu uczniowie ze szkół biorących w nim udział przygotowywali i przeprowadzali wywiady z osobami, które przeżyły mroczne lata ostatniej wojny światowej. Efektem pracy nauczycieli i uczniów są filmy, prezentacje i książka, której główną częścią jest zbiór wywiadów przeprowadzonych w trakcie trwania projektu Comeniusa.

PLAN COMENIUSA

Zespół Szkół Drzewnych położony jest w centrum dużego miasta, w Bydgoszczy. Stopa bezrobocia w mieście osiąga ok. 20%. Szkoła skupia młodzież z rodzin, w których zaistniał problem bezrobocia. Znaczna część uczniów pochodzi z małych miejscowości i wsi w regionie, w których w ostatnich latach sytuacja społeczno-ekonomiczna uległa pogorszeniu i występują liczne problemy społeczne (niepełne rodziny, alkoholizm, zła sytuacja finansowa itp.). Zjawiska te stawiają przed nauczycielami i szkołą zadania związane z podejmowaniem przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych, których celem jest uaktywnienie dużej grupy uczniów, rozwijanie zainteresowania działaniem na rzecz swojego środowiska, zwiększenie motywacji do ustawicznego kształcenia oraz umocnienie przekonania o własnej wartości.

Szkoła podejmowała współpracę międzynarodową w zakresie kształcenia zawodowego:

· w 1973-1987r. ze szkołą drzewna w Dreźnie (Niemcy) polegającą na wymianie uczniów w ramach praktyk zawodowych,

· w 2003r. ze szkołą zawodową w Peine (Niemcy) polegającą na wymianie uczniów w ramach praktyk zawodowych

Cele i priorytety współpracy międzynarodowej określają dyrekcja i nauczyciele poprzez zaangażowanie się w działania zmierzające do poszukiwania szkół w kraju i za granicą wykazujących zainteresowanie wymianą doświadczeń dydaktyczno-wychowawczych oraz wspólną pracą nad wybranymi zagadnieniami. Dyrektor szkoły Pani Lidia Zajączkowska powołała szkolnych koordynatorów europejskich projektów edukacyjnych Comenius oraz Leonardo da Vinci, którzy zarządzają organizacją projektów. Do realizacji projektu Comenius, określaniu celów i priorytetów współpracy zaangażowało się 6 nauczycieli. Koordynator inicjuje wszelkiego rodzaju działania i czuwa nad sprawnym przepływem informacji między szkołami partnerskimi. Osobą odpowiedzialną za podejmowanie decyzji jest Dyrektor Szkoły.


SZKOŁY PARTNERSKIE ZAKOŃCZONEGO W 2008r. PROGRAMU COMENIUSA:

Instituto Tecnico Statale „L. Einaudi” /Montebelluna, Włochy/,
szkoła kooordynująca
www.itsenaudi.it

Kinzig-Schule Berufliches Schulzentrum des Main-Kinzig-Kreises /Schluechtern, Niemcy/,
www.kinzig-schule.de

Poslovno-komercialna sola /Celje, Słowenia/,
www.pksola.com

Redhill School /Stourbridge, /Wielka Brytania/ -
www.redhill.dudley.gov.uk

Grup Scolar Sfanta Maria /Galati, Rumunia/
www.sfmaria.gl.edu.ro


REALIZOWANY PROJEKT FINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Socrates - Comenius. Treści samego projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja Europejska ani Agencja Narodowa nie ponoszą za nie odpowiedzialności."

WsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego