Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Regulamin Warsztatów ZSD

Warsztaty Szkolne >

REGULAMIN WARSZTATÓW SZKOLNYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH
W BYDGOSZCZY


Realizacja planu szkoleniowo-produkcyjnego jest zasadniczym elementem nauczania
i wychowania młodzieży.
Dla zapewnienia realizacji planu szkoleniowo-produkcyjnego oraz osiągnięcia należytych wyników nauczania i wychowania, ustala się następujące zasady obowiązujące uczniów w czasie
zajęć praktycznych w Warsztatach Szkolnych:
1. Zajęcia praktyczne rozpoczynają się i kończą się zgodnie z planem zajęć.
2. Godzina lekcyjna trwa 55 minut.
3. W czasie zajęć obowiązuje jedna 20 minutowa przerwa, początek i koniec przerwy oznajmia się sygnałem dzwonka.
4. Do zajęć praktycznych wszyscy uczniowie muszą być ubrani w odzież roboczą, obowiązuje nakrycie głowy.
5. Uczniowie nie posiadający odzieży roboczej nie mogą wykonywać prac szkoleniowo-produkcyjnych i będą traktowani jako nieobecni.
6. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie.
7. Uczeń spóźniony musi usprawiedliwić się u nauczyciela prowadzącego zajęcia.
8. Wstęp do sal szkoleniowo-produkcyjnych dozwolony jest uczniom przychodzącym na zajęcia przewidziane planem.
9. Uczniowie obowiązani są do systematycznego prowadzenia karty z ocenami.
10. Podczas zajęć praktycznych uczniowie zobowiązani są:
- szanować dobro społeczne jakim jest wyposażenie warsztatów,
- przestrzegać dyscypliny pracy,
- stosować się do wskazówek nauczyciela , a polecenia wykonywać sumiennie i dokładnie,
- dbać o dobrą jakość wykonywanych wyrobów, oszczędność materiałów i stan techniczny
maszyn i narzędzi.
11.Uczniowie indywidualnie lub grupowo odpowiadają za zagubiony lub złośliwie
zniszczony materiał oraz dokonanie dewastacji mienia.
12.Surowo zabrania się:
- oddalania się bez wiedzy i zgody nauczyciela, jak również zabrania się przechodzenia z jednego stanowiska na drugie,
- posługiwać się uszkodzonymi narzędziami,
- wynoszenia poza teren warsztatów narzędzi i materiałów,
- palenia papierosów i używania otwartego ognia.
15.Po zajęciach każdy uczeń sprząta swoje stanowisko pracy, a dyżurni zbierają narzędzia i sprzątają pomieszczenia.
16.Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń będzie karany zgodnie z postanowieniami zawartymi w Statucie Szkoły.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego