Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Regulamin Rady Rodziców

Prawo Szkolne >

1. Postanowienia ogólne
1.1 Rada Rodziców funkcjonuje na podst. art. 53-54 Ustawy o systemie oświaty, reprezentuje ogół rodziców uczniów.

1.2 Jej usytuowanie- jako organu szkoły- określa statut ZSD na podstawie USO.

2. Tryb dokonywania wyborów do RO i RP
2.1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza wychowawca klasy (oddziału) w wyborach jawnych we wrześniu każdego roku- na I w danym roku zebraniu.

2.2. Kandydatów do rad oddziałowych zgłaszają rodzice uczniów, w przypadku klasy pierwszej, zgłaszać się mogą sami rodzice lub propozycję kandydatów składać może wychowawca klasy.

2.3. W skład RO wchodzi:
- przewodniczący
- zastępca- przewodniczącego
- skarbnik
- sekretarz

2.4. Z inicjatywy RO lub wychowawcy klasy wyboru członka RO można dokonywać również w ciągu roku szkolnego.

2.5. W przypadkach losowych RO dokonuje zmiany swego reprezentanta w RR w ciągu roku szkolnego.

2.6. Członka RR wybierają rodzice w głosowaniu tajnym spośród członków RO.

2.7. Wyboru Prezydium RR i komisji rewizyjnej dokonuje się na plenarnym zebraniu RR w wyborach jawnych. Kandydatów zgłaszają członkowie RR, biorąc pod uwagę dyspozycyjność i kompetencje kandydata.

3. Skład RR
3.1. W skład RR wchodzą przedstawiciele (1 osoba) wszystkich rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3.2. W wyborach do Rady Rodziców jednego ucznia reprezentuje 1 rodzic.

3.3. Wybory przeprowadza się w każdym roku szkolnym na pierwszym zebraniu rodziców.

4. Struktura Rady Rodziców
4.1. Radę Rodziców wobec Dyrektora i in. organów szkoły reprezentuje Prezydium Rady Rodziców, wybrane przez RR na swym pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu w głosowaniu jawnym.4.2. W skład Prezydium RR wchodzą:
- przewodniczący
- zastępca przewodniczącego
- sekretarz
- 3 członkowie

4.3. Prezydium RR stanowi reprezentację RR w RS.

4.4. Członkowie Prezydium RR są delegowani do składu szkol. komisji (wychowawczej, stypendialnej oraz kultury fizycznej, sportu i wych. zdrowotnego).

4.5. Komisja rewizyjna stanowi organ kontrolny RR.

4.6. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.

4.7. Co najmniej 1 członek komisji rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości.

4.8. W przypadku, gdy żaden z członków Komisji rewizyjnej nie spełnia wymogów zapisanych w punkcie 4.7. RR dla celów kontrolnych zatrudnia osobę z zewnątrz.

5. Tryb pracy RR
5.1. RR spotyka się na zebraniach plenarnych, przygotowywanych przez Prezydium RR.

5.2. Zebrania plenarne zwołuje przewodniczący RR min. 3 x w roku (na początku roku szkolnego, po zakończeniu I okresu i po zakończeniu zajęć edukacyjnych).

5.3. Zebrania Prezydium RR zwołuje jej przewodniczący z inicjatywy własnej lub Dyrektora szkoły.

5.4. Z zebrań RR i Prezydium RR sporządza się protokół.

5.5. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu.

5.6. Jeżeli uchwała RR jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektorowi szkoły przysługuje prawo sprzeciwu.

5.7. W przypadku wymienionym w p. 5.6. dyrektor szkoły nie później niż w terminie 7 dni zwraca się do RR o ponowne rozpatrzenie sprawy. W razie braku uzgodnień dyrektor przekazuje sprawę do rozpatrzenia przez organ prowadzący.

5.8. Komisja rewizyjna zbiera się przynajmniej 1 x w roku- przed plenarnym posiedzeniem RR, by dokonać sprawdzenia zgodności salda środków RR.

5.9. W zebraniach RR mogą brać udział- z głosem doradczym- zaproszone osoby.

5.10. Prawami RR kieruje jej przewodniczący.
6. Kompetencje RR
6.1. RR może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

6.2. Do kompetencji RR należy:

6.2.1. uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

6.2.1.1. programu wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczyciela,
6.2.1.2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

6.2.2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

6.2.3. opiniowanie planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora,

6.2.4. opiniowanie szkolnego zestawu programów i podręczników,

6.2.5. wyrażanie opinii o pracy szkoły i n-li,

6.2.6. opiniowanie zgody na działanie w szkole stowarzyszeń i organizacji,

6.2.7. gromadzenie funduszy na rzecz społeczności szkolnej,

6.3. Jeżeli RR w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia w sprawie programów wychowawczych lub profilaktyki program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia przez RR w porozumieniu z RP.

7. Uchwały RR
7.1. Uchwały RR podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

7.2. Uchwały RR są numerowane.

7.3. Opinie RR wydawane są w tym samym trybie jak uchwały.

8. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy RR
8.1. Środki finansowe RR pochodzą z dobrowolnych składek rodziców.

8.2. Wysokość składek proponuje corocznie Prezydium RR, uchwala RR na I w danym roku zebraniu.

8.3. Funduszem dysponuje Prezydium RR.

8.4. Osobami upoważnionymi do składania podpisu akceptującego wydatki z rachunku bankowego jest przewodniczący RR i jego zastępca. Rachunek pod wzgl. merytorycznym zatwierdza dyrektor szkoły.

8.5. Fundusz RR przeznaczony jest na potrzeby uczniów i szkoły, tj. na:
1. nagrody dla uczniów
2. opłacenie delegacji uczniów na zewnętrzne konkursy, spotkania, szkolenia
3. dofinansowanie ogólnoszkolnych uroczystości i spotkań uczniów
4. zakup pomocy naukowych, książek i czasopism
5. modernizację bazy szkolnej
6. obsługę finansowo – księgową

9. Obsługa finansowo- księgowa RR
9.1. Do obsługi księgowo – rachunkowej funduszy RR oraz prowadzenia księgowości zatrudnia się fachowca z dziedziny finansów publicznych.

9.2. Płacę księgowej ustala umowa- zlecenie zawarta przez Prezydium RR, reprezentowane przez jej przewodniczącego.

9.3. Funkcję kontrolną nad poprawnością księgowania wpływów i wydatków RR spełnia komisja rewizyjna.

9.4. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu Działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,
2. przedstawienie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
3. opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,
4. wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

9.5. Zasady rachunkowości oraz obsługi dokumentów finansowych reguluje ustawa o finansach publicznych i rachunkowości.

10. Postanowienia końcowe
10.1. RR posługuje się pieczęcią podłużną z napisem:
Rada Rodziców
przy Zespole Szkół Drzewnych
w Bydgoszczy

10.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

10.3. Rada Rodziców, działająca na podstawie zasad dotychczas obowiązujących działa do czasu przeprowadzenia wyborów na podst. niniejszego regulaminu.

10.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj. dn. 25.09.2007r.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego