Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Regulamin

Konkurs Diamentowa Piła 2018

Regulamin XI Konkursu Stolarskiego „Diamentowa Piła 2018”
13.04.2018 r.




ORGANIZATOR KONKURSU


ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH
W BYDGOSZCZY
ul. Toruńska 44, tel. 52 371 58 40

CELE KONKURSU

motywowanie uczniów do osiągnięcia mistrzostwa w zawodzie,ększenie rangi zawodów branży drzewnej,łonienie najlepszego stolarza spośród uczestniczących w konkursie,jakości wiedzy i umiejętności stolarskich,nauczycieli i młodzieży z szkół drzewnych,i porównanie przez uczniów swoich praktycznych i teoretycznych umiejętności stolarskich,doświadczeń i nawiązanie bliższej współpracy między uczniami i nauczycielami szkół drzewnych publicznych,form i metod efektywniejszego przygotowania uczniów do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

ZAKRES KONKURSU

Uczestnik konkursu powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami zapisanymi
w informatorach dotyczących egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie stolarz. Wpływ na wyniki konkursu będzie też miało przestrzeganie przepisów BHP w czasie pracy na stanowisku.

ORGANIZACJA I ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i mogą do niego przystąpić szkoły kształcące w zawodzie stolarza i technika technologii drewna, które w ustalonym terminie nadeślą zgłoszenie.

ETAPY KONKURSU

I ETAP - eliminacje szkolne, mające na celu wyłonienie reprezentacji szkoły na konkurs.
II ETAP – reprezentanci szkół uczestniczą w konkursie w salach Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy.




ZASADY I TRYB PRZEPROWADZENIA KONKURSU

W konkursie biorą udział reprezentacje szkoły (2 uczniów z zawodówki i 2 z technikum), uczestnicy będą oceniani indywidualnie, przed wejściem do sali losują numery stanowisk pracy.
Część praktyczna trwać będzie do 210 min. i w tym czasie uczniowie wykonywać będą zadania pozwalające na sprawdzenie umiejętności praktycznych, wynikających z programu nauczania. Przedmiotem konkursu będzie montaż i wykończenie wyrobu stolarskiego wg dostarczonej dokumentacji z uprzednio wstępnie przygotowanych elementów. Oceny zadań praktycznych dokonuje komisja konkursowa, a uzyskane przez poszczególnych uczniów wyniki wpisuje się do przygotowanej karty oceny.
Przy ocenianiu brane będą pod uwagę:
organizacja stanowiska roboczego,ętność poprawnego posługiwania się narzędziami ręcznymi i obrabiarkami,przepisów BHP,wyrobu,ść, dokładność połączenia elementów,ść wymiarowa z dokumentacją,

UCZESTNICY KONKURSU ZOBOWIĄZANI SĄ DO POSIADANIA NARZĘDZI DO RĘCZNEJ OBRÓBKI DREWNA I TWORZYW DRZEWNYCH NIEZBĘDNYCH ICH ZDANIEM DO WYKONANIA ZADANIA WG. ZAŁĄCZONEJ DOKUMENTACJI.
W wyjątkowych przypadkach będzie można skorzystać z narzędzi przygotowanych przez organizatora ( po uprzednim telefonicznym powiadomieniu).

TERMIN KONKURSU

Konkurs odbędzie się 13 kwietnia 2018 r w salach Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy, ul. Toruńska 44 w godzinach od 9:00 do 15:00.
Warunkiem udziału w konkursie jest wpłata 50 złotych od uczestnika konkursu na rachunek: Zespół Szkół Drzewnych w Bydgoszczy ul. Toruńska 44 85-023 Bydgoszcz
27 1240 6452 1111 0010 4794 8414 z dopiskiem: „Diamentowa Piła 2018” oraz pisemne lub elektroniczne zgłoszenie udziału w
terminie do 24 marca 2017 r. na adres szkoły.
Dodatkowym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników konkursu do celów marketingowych.


Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela:

mgr Roman Hernet
Kierownik Warsztatów Szkolnych
łu Szkół Drzewnych
w Bydgoszczy
tel. 52 371 58 40 wew.31
lub 517440123








WYNIKI KONKURSU – NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

O zajętym indywidualnie miejscu uczestnika decyduje komisja konkursowa. Zwycięzcy konkursu, którzy zajęli I, II, III miejsce otrzymują dyplomy gratulacyjne oraz nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymują drobne upominki. Z konkursu sporządza się protokół zawierający:
imię i nazwisko ucznia, miejsce ucznia ( ilość zdobytych punktów),ę i adres szkoły ucznia,opiekuna.
Pełne wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

JURY KONKURSU

Przebieg konkursu, nadzór i ocenę prac przeprowadza komisja w składzie:
przewodniczący - kierownik Warsztatów Szkolnych - gospodarz konkursu,łonkowie : - przedstawiciel organizatora
- dwóch wybranych przedstawicieli spośród zgłoszonych szkół.

W przypadku zaistnienia sytuacji, które nie są przewidziane w regulaminie decyzje podejmuje przewodniczący komisji po zasięgnięciu opinii pozostałych członków komisji konkursowej.



Powrót do treści | Wróć do menu głównego