Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Punktowy System Oceniania

Warsztaty Szkolne >

Punktowy System Oceniania praktycznej nauki zawodu
w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy1. Przedmiotowy system oceniania ma na celu:
o informować uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych;
o dostarczać nauczycielom i rodzicom informacji o uzdolnieniach, postępach i trudnościach uczniów;
o motywować uczniów do lepszej pracy;
o pomóc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
2. Przedmiotowy system oceniania opierać się będzie o:
o podstawy programowe dla poszczególnych zawodów;
o program nauczania;
o plan wynikowy;
3. Ocenianiu podlegać będzie:
o jakość wykonania przydzielonych zadań;
o przestrzeganie regulaminu Warsztatów Szkolnych oraz zasad BHP i p-poż;
o postawa ucznia wobec przydzielonych zadań;
o aktywność ucznia;
o umiejętność łączenia teorii z praktyką;
o punktualność;
o prowadzenie zeszytu zajęć praktycznych.

Zasady stosowania Punktowego Systemu Oceniania

1. Na każdych zajęciach uczeń będzie oceniany w skali od 0 do 6 punktów.
2. Punkty, które uzyskał uczeń będą przeliczane na ocenę.
3. Przeliczanie będzie polegało na porównaniu liczby uzyskanych punktów z maksymalną, możliwą do ich uzyskania ilością, wg poniższego zestawienia:
o stopień celujący pow. 100%
o stopień bardzo dobry 90 - 100%
o stopień dobry 74 - 89%
o stopień dostateczny 58 - 73%
o stopień dopuszczający 40 - 57%
o stopień niedostateczny 39% i poniżej.
Opiekun warsztatowy klasy przyznaje dodatkowe punkty w procentach (od 1% do max. 10%) uczniom wg następujących kryteriów:
o biorącym udział w konkursach organizowanych przez Warsztaty Szkolne (do 2%),
o biorącym udział w zewnętrznych konkursach zawodowych praktycznych (do 5%),
o laureatom praktycznych konkursów wewnątrzszkolnych (do 7% za miejsca 1-3),
o laureatom praktycznych konkursów zewnętrznych (do 10% za miejsca 1-5),
o aktywnie uczestniczącym w zajęciach pozalekcyjnych typu warsztatowego (do 5%),
o uczestniczącym w 90 do 100% na zajęciach warsztatowych ( do 2 % ).
Przyznane dodatkowo punkty procentowe sumuje się z punktami uzyskanymi na zajęciach i wg zestawienia przelicza się na ocenę.
4. Punktowe kryteria oceniania:
6 punktów uczeń może otrzymać jeżeli:
o posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania;
o biegle czyta rysunek techniczny;
o proponuje nietypowe rozwiązania;
o zna w pełni instrukcję BHP dla danego stanowiska pracy;
o umie samodzielnie przygotować stanowisko pracy, potrafi dobrać miejsce pracy, przyrządy pomiarowe, odpowiednie materiały i surowce, narzędzia, maszyny, urządzenia itp.;
o zna proces technologiczny przydzielonych zadań i umie wykonać potrzebne operacje w odpowiedniej kolejności.
5 punktów uczeń może otrzymać jeżeli:
o zna w pełni instrukcję BHP na stanowisku pracy;
o wykona zadaną pracę samodzielnie i prawidłowo, zgodnie z rysunkiem w określonym czasie;
o umie posługiwać się przyrządami istotnymi dla danej operacji i czynności;
o potrafi odpowiednio do wymagań programu, bez dodatkowych pytań omówić konstrukcję wyrobu, zastosowanie narzędzi pomiarowych, narzędzi pracy, maszyn i urządzeń, którymi się posługuje lub podać sposób wykonania wyrobu gotowego;
o jest uczniem chętnym do współpracy w grupie, po pracy uporządkuje stanowisko pracy.
4 punkty uczeń może otrzymać jeżeli:
o zna instrukcję BHP dla danego stanowiska pracy;
o potrafi na podstawie kilku wskazówek nauczyciela zorganizować stanowisko pracy, wybrać miejsce pracy, dobrać materiały i surowce oraz przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, dobrać maszyny i urządzenia;
o potrzebuje wskazówek nauczyciela do przeprowadzenia prawidłowo procesu technologicznego i kolejności operacji dla przydzielonego zadania;
o potrzebuje wskazówek do prawidłowego wykonania pracy (zgodnie z instrukcją, rysunkiem wykonawczym, procesem technologicznym w określonym czasie);
o umie posługiwać się narzędziami i przyrządami pomiarowymi istotnymi dla danej operacji;
o potrafi odpowiednio do wymagań programu przy pomocy dodatkowych pytań opisać konstrukcję, działanie i zastosowanie przyrządów pomiarowych, narzędzi i maszyn potrzebnych do wykonania przewidzianych programem operacji, dobrać odpowiednie surowce i narzędzia;
o zna sposoby konserwacji przyrządów pomiarowych, narzędzi i maszyn, którymi się posługuje;
o jest chętny do współpracy w grupie i potrafi po pracy stanowisko doprowadzić do porządku według wskazówek nauczyciela.
3 punkty uczeń może otrzymać jeżeli:
o zna instrukcję BHP dla danego stanowiska pracy;
o potrafi przy pomocy nauczyciela przygotować stanowisko pracy (wybrać miejsce, dobrać odpowiednie materiały, przyrządy pomiarowe, narzędzia do wykonania danego wyrobu);
o umie pod nadzorem i kierunkiem nauczyciela wykonać wszelkie operacje składające się na dany proces technologiczny;
o potrafi wykonać pracę pod nadzorem i kierunkiem nauczyciela po dokładnym wyjaśnieniu rysunku wykonawczego i zasadach przygotowania ćwiczenia;
o słabo zna konstrukcję i działanie maszyn, urządzeń, narzędzi i przyrządów pomiarowych potrzebnych do wykonania danej operacji, lecz umie poprawnie posługiwać się nimi;
o zna sposoby konserwacji i zabezpieczania przyrządów pomiarowych, narzędzi i maszyn, którymi się posługuje.
2 punkty uczeń może otrzymać jeżeli:
o słabo zna instrukcję BHP;
o przy dużej pomocy nauczyciela przygotowuje stanowisko pracy (dobiera miejsca pracy, odpowiednie materiały do wykonania przydzielonego zadania, narzędzia pomiarowe, maszyny i urządzenia):
o bardzo słabo czyta rysunek techniczny, poszczególne operacje i ćwiczenia wykonuje przy bardzo dużej pomocy nauczyciela;
o rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu trudności;
1 punkt uczeń może otrzymać jeżeli:
o zna bardzo słabo instrukcję BHP dla danego stanowiska pracy;
o nie przestrzega przepisów BHP;
o nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela zorganizować stanowiska pracy;
o nie potrafi wykonać ćwiczeń nawet pod nadzorem i kierunkiem nauczyciela;
o nie rozumie związku rysunku technicznego z przedmiotem danej pracy, nie rozumie konstrukcji wyrobów stolarskich;
o nie zna konstrukcji i działania narzędzi pracy, urządzeń i przyrządów pomiarowych i nie umie posługiwać się nimi;
o niechętnie pracuje w grupie i wykazuje niechęć do uporządkowania stanowiska pracy, słabo orientuje się w sposobach konserwacji przyrządów pomiarowych, narzędzi pracy, maszyn.
0 punktów uczeń otrzymuje za:
o brak realizacji godzin dydaktycznych.
5. Oceny klasyfikacyjne ustala się po każdym semestrze.
6. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Uczeń, który opuścił 50% przewidywanych zajęć dydaktycznych na dziale może być niesklasyfikowany.
8. Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny tylko w wyjątkowych wypadkach za zgodą Rady Pedagogicznej.
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w następujących terminach:
o semestralny do końca lutego;
o końcoworoczny do końca roku szkolnego.
10. Powołana przez Dyrektora Szkoły komisja egzaminacyjna ustala wymagania, jakie powinien spełnić uczeń przed przystąpieniem do egzaminu klasyfikacyjnego.
11. Uczeń, który nie spełnił wymogów postawionych mu przez komisję przed przystąpieniem do egzaminu klasyfikacyjnego, do egzaminu przystąpić nie może i nie jest promowany do następnej klasy.
12. Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy polega na:
o wykonania zadania praktycznego;
o wykazaniu się wiadomościami teoretycznymi, w tym znajomością przepisów BHP.
13. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego, nie otrzymuje promocji.


Aneks do punktowego systemu oceniania

Warsztaty Szkolne organizują końcowy sprawdzian umiejętności. Udział w tym sprawdzianie jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Drzewnej kończących szkołę.
Nieobecność na sprawdzianie wymaga pisemnego usprawiedliwienia. Sprawdzian zorganizowany jest w I semestrze dla klasy III technikum i w II semestrze dla klasy 3 zawodowej, a jego wyniki mają wpływ na ocenę końcową z zajęć praktycznych wg następujących zasad:
o ocena 6 i 5 ze sprawdzianu - podwyższenie o 1 stopień oceny końcowej wynikającej z PSO;
o ocena 4 - dodanie 5% punktów możliwych do zdobycia zgodnie z PSO;
o ocena 3 i 2 ze sprawdzianu - utrzymanie oceny końcowej wynikającej z PSO;
o ocena 1 ze sprawdzianu - odjęcie 5% punktów możliwych do zdobycia zgodnie z PSO;
o uczeń nieobecny na sprawdzianie z powodów nieusprawiedliwionych - obniżenie oceny końcowej wynikającej z PSO o 1 stopień.
W przypadku, gdy po obniżeniu byłaby to ocena niedostateczna, uczeń otrzymuje taką ocenę na koniec roku, ale przysługuje mu egzamin poprawkowy wg kryteriów PSO (pkt 6, 9, 12, 13).Powrót do treści | Wróć do menu głównego