Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


EFS "Zawodowe Horyzonty 4"

Zajęcia Dodatkowe i Staże

Zawodowe Horyzonty 4
W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu "ZAWODOWE HORYZONTY 4" realizowanego przez miasto Bydgoszcz przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
Realizowane będą w naszej szkole bezpłatne zajęcia pozalekcyjne:

a) zajęcia dodatkowe:

język polski - kółko teatralne "Z teatrem za pan brat" (1 grupa),

język niemiecki (1 grupa),

język angielski (1 grupa),

przedsiębiorczość (1 grupa) "Kreatywność artystyczna - kluczem do sukcesu",stolarstwo (3 grupy):

- "Drewno moją pasją - elementy architektury ogrodowej" (1 grupa),

- "Rzemiosło artystyczne sposobem na samozatrudnienie" (1 grupa),


- "Modelarstwo i galanteria drzewna" (1 grupa);

informatyka (3 grupy):
- "Komputerowe wspomaganie projektowania z wykorzystaniem programu AutoCAD" - zajęcia I0 (1 grupa), zajęcia II0 (1 grupa),
- "Wykorzystanie cyfrowej obróbki obrazu w fotografii i reklamie" (1 grupa)


"Programowanie obrabiarek CNC" (1 grupa), odbywające się w CKP (ul. Barwna) w Bydgoszczy;

b) zajęcia wyrównawcze:

język polski (1 grupa),

matematyka (5 grup);

język angielski (1 grupa);

c) praktyka zawodowa - dla uczniów kształcących się w zawodzie technik hodowca koni (w okresie wakacji),

d) staż zawodowy - dla uczniów kształcących się w zawodzie technik technologii drewna (w okresie wakacji).

Deklaracje znajdują się u nauczycieli prowadzących zajęcia, można je pobrać również tutaj. Termin rekrutacji upływa 19 września 2012 o godz 10.30.
Zapoznaj się z regulaminem naboru i uczestnictwa:

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
" ZAWODOWE HORYZONTY 4"

REALIZOWANYM PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Beneficjent: Zespół Szkół Drzewnych w Bydgoszczy
I. Postanowienia ogólne
1. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 9.2 - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego.
2. Program jest realizowany w okresie od września 2012 roku do czerwca 2013 roku i obejmuje cykl spotkań odbywających się wg ustalonego harmonogramu. Godzina szkoleniowa trwa 45 minut.
3. Projekt obejmuje również praktykę zawodową i staż zawodowy odbywające się w okresie wakacyjnym lipiec-sierpień 2013.
4. O udział w projekcie mogą się ubiegać uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy.
5. Projekt obejmuje następujące moduły zajęć:
a) zajęcia dodatkowe:
język polski - kółko teatralne "Z teatrem za pan brat" (1 grupa),
język niemiecki (1 grupa),
język angielski (1 grupa),
przedsiębiorczość (1 grupa) "Kreatywność artystyczna - kluczem do sukcesu",
stolarstwo (3 grupy):
- "Drewno moją pasją - elementy architektury ogrodowej" (1 grupa),
- "Rzemiosło artystyczne sposobem na samozatrudnienie" (1 grupa),
- "Modelarstwo i galanteria drzewna" (1 grupa);
informatyka (3 grupy):
- "Komputerowe wspomaganie projektowania z wykorzystaniem programu AutoCAD" - zajęcia I0 (1 grupa), zajęcia II0 (1 grupa),
- "Wykorzystanie cyfrowej obróbki obrazu w fotografii i reklamie" (1 grupa
"Programowanie obrabiarek CNC" (1 grupa), odbywające się w CKP (ul. Barwna) w Bydgoszczy;
b) zajęcia wyrównawcze:
język polski (1 grupa),
matematyka (5 grup);
język angielski (1 grupa);
c) praktyka zawodowa - dla uczniów kształcących się w zawodzie technik hodowca koni (w okresie wakacji),
d) staż zawodowy - dla uczniów kształcących się w zawodzie technik technologii drewna (w okresie wakacji).
6. Uczennice i uczniowie mają prawo udziału w dwóch z proponowanych rodzajów zajęć równocześnie (nie dotyczy praktyki zawodowej i stażu zawodowego).
7. Beneficjentkom i beneficjentom udostępnione zostają bezpłatnie materiały edukacyjne (podręczniki, słowniki, programy, nośniki do zapisu danych).
8. Podczas realizacji zajęć będą wykorzystywane nowoczesne środki dydaktyczne zakupione w ramach projektu.
9. Zajęcia odbywać się będą w pracowniach i salach dydaktycznych Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy, w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bydgoszczy oraz w ośrodku konnym, jeździeckim i zakładzie stolarskim.
10. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

II. Wybór beneficjenta ostatecznego
1. Termin rekrutacji na zajęcia dodatkowe i wyrównawcze upływa 19 września 2012 r. o godz.10:30.
2. Termin rekrutacji na staż i praktykę zawodową upływa 7 czerwca 2013.
3. Warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w projekcie jest:
a) złożenie wypełnionego i podpisanego przez uczennice/uczniów oraz rodziców niepełnoletnich uczennic/uczniów formularza deklaracji udziału w projekcie i oświadczenia dot. przetwarzania danych (zał. 1);
b) spełnienie wymagań, zgodnie z ustalonymi kryteriami:
" zajęcia wyrównawcze: niska ocena końcowa z przedmiotu, przystąpienie do egzaminu poprawkowego, diagnoza wstępna po gimnazjum, sytuacja rodzinna/ materialna,
" pozostałe zajęcia: ocena/średnia ocen z przedmiotów tematycznych, frekwencja na zajęciach szkolnych, ocena za zachowanie, postawa wobec obowiązków szkolnych,
" priorytetowo traktowane/ni będą uczennice/uczniowie znajdujący się w gorszej sytuacji (rodzinnej, materialnej, innej);
Podczas rekrutacji uwzględnia się zasady równych szans; projekt w równym stopniu odnosi się do uczennic i do uczniów, osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
4. Ostatecznej rekrutacji uczestnika dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły;
5. Komisja rekrutacyjna dokonuje wyboru uczestniczek/uczestników spośród uprawnionych beneficjentów, którzy spełniają ustalone kryteria;
6. Grupy na zajęciach wyrównawczych oraz dodatkowych liczą od 6 do 14 osób;
7. Komisja rekrutacyjna sporządza listę rezerwową osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Lista ta będzie podstawą do ponownej rekrutacji, w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie beneficjentek/beneficjentów przyjętych w pierwszej kolejności. W przypadku rezygnacji uczestniczki/uczestnika jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej;
8. Informacja o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie zostanie przekazana uczennicom i uczniom do 24 września 2012 a w przypadku stażu i praktyki do 14 czerwca 2013.
9. Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu;
10. Skreślenia z listy uczestników projektu następuje, gdy:
a) Uczennica/uczeń zrezygnuje ze szkoły bądź zostanie skreślony z listy uczniów;
b) Uczennica/uczeń opuścił powyżej 20% zajęć w danym module bez usprawiedliwienia;
c) przerwał udział w projekcie;
d) zaistnieją inne zdarzenia losowe;
11. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności, uczennica/uczeń, który zostaje skreślony z listy uczestników projektu, jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych. Zostają one przekazane osobie z listy rezerwowej, która wchodzi do projektu;
12. Istnieje możliwość usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach zwolnieniami lekarskimi lub pisemnymi wnioskami rodziców w wyjątkowych sytuacjach;
13. Usprawiedliwioną nieobecnością jest absencja wynikająca z oddelegowania ucznia na 4 tygodniowy kurs zawodowy;
14. Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji.
III. Postanowienia końcowe
1. Bieżące informacje na temat zajęć realizowanych w ramach projektu będą publikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.
2. Za kontakt z beneficjentami i osobami prowadzącymi zajęcia odpowiada koordynator projektu Ilona Lemanska.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego